Lycksele kommun Bemannar Rätt

Lycksele kommun har under 2019 arbetat aktivt med införande av Heltid som Norm.

Som ett led i detta arbete har chefer inom Stöd, vård och Omsorg, Individ och familjeomsorg, Kost samt förskola gått utbildningen” Bemanna Rätt” som har genomförts av Alamanco vid fem tillfällen under hösten 2019 och med avslut i januari 2020. Totalt har ca 35 personer medverkat både chefer och andra nyckelpersoner.

”Som projektledare för införande av Heltidsresan och verksamhetschef för Stöd, vård och Omsorg tycker jag att utbildningen Bemanna Rätt ligger helt rätt i tiden. Den har bidragit till att vi i verksamheten har fått enkla verktyg för att styra hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Vi behöver förändra vårt sätt att tänka när det gäller bl.a. anställningar.”

Deltagarna som har medverkat i utbildningen har gett feedback som b.la:

· Att samarbete och samsyn mellan enheterna och i organisationen är ett måste

· Vi behöver reflektera över hur vi använder vår arbetstid

· Siffror som visar närvaro och frånvaro på jobbet- hur mycket frånvaron kostar och vad jag kan göra åt det

· Hur viktigt ledarskapet är i de olika faserna i en grupps utveckling utifrån Susan Wheelan´s teori om Effektiva team.

· Bättre kunskaper i hur jag skall bemanna verksamheten- så jag får effektiva team där tiden används på bästa sätt.

Intervju/info från: Pernilla Ahlström Verksamhetschef inom Stöd, vård och omsorg.

Pernilla Ahlström Verksamhetschef inom Stöd, vård och omsorg