top of page

Intervju med Områdeschef Annika Mässing, Västervik. ”Så införde vi heltid som norm”

Västerviks kommun har beslutat att samtliga medarbetare inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade ska få möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Det ska ske stegvis. Arbetet inleddes med att Alamanco fick i uppdrag med början hösten 2014 att genomföra sju utbildningar i Bemanna Rätt för samtliga chefer och ett antal medarbetare, totalt ca 230 personer. Socialchef Jörgen Olsson konstaterade att: Vi behöver hjälpas åt för att komma fram till ett nytt sätt att tänka kring bemanning och användning av resurser. Det gäller alla nivåer i vår organisation”

Cheferna har tillsammans med sin utvalda medarbetare fungerat som samtalsledare på respektive arbetsplats för att ha en dialog om hur man kan skapa en samsyn när det gäller bemanning, förläggning och användning av arbetstiden.

I maj 2016 träffade kommunen ett lokalt arbetstidsavtal med Kommunal om flexibel arbetstid som stöd för att kunna införa önskad sysselsättningsgrad. Genom avtalet kan medarbetarna välja mellan två olika modeller för hur man vill lägga sitt schema. Det ena sättet innebär att man välja en förläggning av sk. fast resurstid. Det innebär att enhetschefen schemalägger i samråd med medarbetarna den del som överstiger enhetens behov som resurstid. Enhetschefen har möjlighet att lägga upp till 15% av alla medarbetares totala sysselsättningsgrad som resurstid. Den fasta resurstiden läggs in på schemat som resurspass för att täcka frånvaro på den egna arbetsplatsen eller en annan enhet. Resurspass ska meddelas senast kl. 16.00 dagen före passet. Om medarbetare ej erhållit resurspass arbetar den ett sk. skuggpass som lagts in i schemat.

Det andra sättet innebär att medarbetaren själv kan förlägga sin resurstid som tillgänglig tid. Kommunen har ett dataprogram där medarbetarna kan lägga in sin tillgängliga tid och anmäla intresse för tillgängliga arbetspass.

Medarbetare har möjlighet att arbeta mer eller mindre resurstid under en schemaperiod. I avtalet finns regler om en sk. timbank som innebär att en medarbetare kan ha mellan -20 timmar och + 50 timmar som mest. Avstämning ska ske kontinuerligt och en årsavstämning ska göras den 31.12 eller vid närmast följande schemabryt varje år.

Samtliga medarbetare som omfattas av avtalet erbjuds en heltidsanställning.

För att stödja utvecklingen av ett bra samarbete kring bemanning, förläggning och användning av arbetstiden har också alla medarbetare inom äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade, totalt ca 1200personer, gått Alamanco´s dialogutbildning på tre dagar.

Äldre- och funktionshinderomsorgen i Västervik är organiserad i områden. Önskad sysselsättningsgrad har stegvis infört i samtliga områden. Det sista området började den 12 mars 2018. Redan nu har kommunen kunnat följa upp olika data kring förändringar som gjorts.

Totalt har önskad sysselsättnings grad inneburit en ökning med 30,8 årsarbetare omräknat i tid för tillsvidareanställda. Omräknat i individer är det idag 110 fler personer som arbetar heltid jämfört med innan projektet startade.

För mer information:

Projektledare Sven Tholén: tel.:0490- 255 297

Områdeschef Annica Mässing: tel.:0490-255 396

Lars-Åke Almqvist Alamanco: tel.:070-6711156

Conny Ohlsson Alamanco: tel.:070-6761054

bottom of page