top of page

Hur lyckas med heltid som norm?


Coronapandemin har lärt oss att äldreomsorgens organisation behöver förändras i grunden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal träffat en överenskommelse om att heltid ska bli norm. Arbetsgivarnas motiv är att om fler väljer att arbeta heltid blir det lättare att lösa rekryteringsproblemen. Kommunal ser rätten till heltid som en jämställdhetsfråga.


Alamancos erfarenhet är att dessa tre perspektiv är en helhet. Äldreomsorgen står inför en stor kulturförändring. De problem som behöver nya lösningar är de samma oavsett om man ser det utifrån pandemin, rekrytering, arbetsmiljö eller jämställdhet. De nya lösningarna förutsätter ett bra samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer samt mellan ledning och medarbetare.


Alamanco har lång erfarenhet att arbeta med dessa frågor. Vi utvecklade utbildningsmaterialet Bemanna Rätt 2009. Det har utvecklats över tid. Våra uppdrag i många kommuner har lett till att vi numera pratar om Bemanna Rätt 2:0.


Våra slutsatser är:


Förändra arbetsorganisationen

Det går inte att införa heltid som norm i den deltidsorganisation som finns idag. Arbetsorganisationen behöver förändras i grunden. När fler väljer att arbeta heltid får man fler arbetstimmar på schemat med längre arbetspass. Det ger förutsättningar att skapa ett jämnare arbetsflöde och minska stressen. Arbetet bör organiseras i mindre arbetsgrupper där medarbetarna får ett tydligt omvårdnadsansvar för en mindre grupp brukare. Genom att tillsammans med brukarna utarbeta genomförandeplaner blir det möjligt att komma bort från den minutstyrda organisation som finns både inom särskilt boende och hemtjänst.


Utveckla en ny bemanningsmodell

Heltid som norm ska leda till att det blir en kontinuitet i bemanningen. Delade turer ska bort och antalet timavlönade minska. Idag utför timavlönade ofta mellan 30-40 % av alla arbetstimmar. Det går att införa heltid som norm inom ramen för det antal årsarbetare som nuvarande personalbudget baserar sig på. Genom att skapa sk. resurstid blir de tillsvidareanställda sina egna vikarier.


Utveckla nya schemamodeller

Alamanco har utvecklat ett strukturerat arbetssätt som gör det möjligt för varje arbetsgrupp att tillsammans med sin ledare steg för steg utarbeta en ny schemamodell. Syftet ska vara att skapa ett schema som:

· Gör det möjligt att skapa en bättre kontinuitet för brukarna

· Gör det möjligt för medarbetarna att bättre kunna planera sitt arbete

· Gör det möjligt att ta bort delade turer

· Gör det möjligt att minska antalet timavlönade

· Det nya schemat ska vara balanserat och upplevas som rättvistUtveckla samarbetet genom dialog

Den kulturförändring äldreomsorgen står inför förutsätter att samarbetet utvecklas i inom varje enhet. Gamla mönster behöver ifrågasättas. Attityder och förhållningssätt utmanas. Det kan bara ske om alla som blir berörda av kommande förändringar får vara delaktiga i att utveckla de nya lösningarna. Dialog innebär att tänka tillsammans. Respektera att ens arbetskamrater kan ha helt andra idéer om det bästa sättet att arbeta. Genom att lyssna och försöka förstå mer än att vilja övertyga kan en arbetsgrupp utveckla en samsyn som både utgår från brukarnas behov och personalens arbetsmiljö.För information kontakta:


Lars-Åke Almqvist 070-67 111 56


Conny Ohlsson 070 67610 54


Lena Eriksson 070 311 74 13


Michael Stiglund 070 639 39 25


Harriet Krantz 070 601 48 85


Comments


bottom of page