top of page

Bättre arbetsmiljö i Kalix hemtjänst genom nytt arbetssätt

Alamancos uppdrag


Uppdraget från Kalix hemtjänst var att genomföra en genomlysning av hemtjänstorganisationen. Vidare skulle vi presentera en handlingsplan med åtgärder för att skapa en hemtjänstorganisation med förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett för verksamheten arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt bra sätt.

Hemtjänsten i Kalix kommun har under en längre tid haft en ansträngd situation med en utökning av brukare samt med stora komplexa insatser som kräver mer resurser. I en rapport från Arbetsmiljöverket framkom att åtgärder behövde vidtas för att minska stress och arbetsbelastning för att förbättra arbetsmiljön. Åtgärder i form av att glesa ut besök, ge tid för förflyttning mellan brukare samt att raster och pauser skulle vara möjligt att tas. Under det senaste året har dessa bekymmer ökat. Läget beskrivs mycket ansträngt med brister i arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Socialnämnden anser att situationen är mycket alarmerande och har gett socialchefen i uppdrag att göra en fördjupad analys av läget samt ta fram förslag till åtgärder.Kartläggning av dagens organisation genom djupintervjuer med chefer och medarbetare.

För att få en uppfattning om hur hemtjänstorganisationen upplevdes fungera så valdes 31 personer ut för att delta i djupintervjuer. De intervjuade var socialchef, områdeschef, enhetschefer, samordnare samt arbetsplatsombud och fackliga företrädare från Kommunal och Vision.

Intervjuerna skedde under sekretess. De intervjuade har via zoom fått svara på några grundläggande frågor. Frågorna har inte skickats ut i förväg utan samtalen har skett i dialogform. Metoden bygger på att få så öppna svar som möjligt. Varje intervju tog ca 1,5 timme.


Exempel på öppna frågor som användes till medarbetare och fackliga företrädare:

- Hur upplever du din arbetssituation just nu?

- Hur fungerar samarbetet i din grupp/andra grupper?

- Vilket stöd har du i ditt arbete?

- Hur fungerar er arbetsplatsträff?

- Vilka starka respektive svaga sidor finns det?

- Vilken är den största utmaningen inför framtiden?

- Hur ser du på framtiden?


Exempel på öppna frågor som ställts under intervjuer med Chefer

- Hur upplever du din arbetssituation?

- Hur fungerar er ledningsgrupp?

- Hur fungerar samarbetet mellan er chefer respektive arbetslagen?

- Vilket stöd får du?

- Vilka starka respektive svaga sidor finns det?

- Vilka utmaningar ser du och vilken är den största utmaningen?

- Hur ser du på framtiden?


Utifrån materialet så skapades en rapport som presenterades för socialnämnden, chefer, fackligarepresentanter samt alla medarbetare.


Pilotprojekt för att utveckla ett nytt arbetssätt, nytt schema och införa fast omsorgskontakt.

Socialnämnden i Kalix har beslutat att hemtjänsten ska gå från minutstyrning till en mer tillitsbaserad styrmodell med små självstyrande arbetslag inom hemtjänsten. Införandet ska bedrivas i projektform och påbörjas i liten skala. Målet är framför allt att säkra verksamhetens kompetensförsörjning genom en bättre arbetsmiljö, men också att förbättra kontinuiteten i omsorgsrelationen.

Initialt kommer ett eller två arbetslag att börja arbeta utifrån det nya arbetssättet dvs att jobba i mindre självstyrande arbetslag nära brukarna.

Därefter kommer fler arbetslag att gå över till den nya arbetsmodellen. Det nya arbetssättet kommer lägga fokus på relationen mellan chefen, medarbetaren och brukaren. Chefsrollen förväntas övergå från en styrande och kontrollerande roll till en mer coachande och ledande roll. Förändringsarbetet kommer ske i nära samarbete mellan nämnden, chefer, medarbetare, fackliga representanter och skyddsombud.


Processen

Arbetet med att skapa mindre arbetslag kommer att ske stegvis och med stödjande insatser från Alamanco. Uppstarten sker under hösten och därefter kommer utvecklingsdagar att genomföras med de arbetsgrupper som blir piloter. Detta för att skapa en förståelse och delaktighet i de förändringar som behöver genomföras.

medansvariga. Detta är ingen quick-fix. Den organisation som är uthållig kommer att lyckas.För mer information kontakta:

Hans Nyberg 070-264 98 53 hans.nyberg@alamanco.se


Lena Eriksson 070-331 74 13 lena.eriksson@alamanco.se


Eleonora Gustavsson Kihlberg 070-730 34 23 eleonora.gustavssonkihlber@alamanco.se

Comentários


bottom of page