top of page

Bort med minutstyrning- utveckla nya arbetssätt

Äldreomsorgen har stora utmaningar. Om det råder det enighet. Debatten är ofta ytlig. Många hävdar att problemet är brist på resurser. Problemen är mer komplexa än så. Den viktigaste frågan i dagsläget är i stället: Kan vi använda resurserna på ett smartare sätt? Alamancos slutsats är att det behöver utvecklas nya arbetssätt. Äldreomsorgen står inför en stor kulturförändring. Den kommer att ta tid och kräver uthållighet.


För att kunna utveckla nya arbetssätt är det viktigt att sluta med s.k. minutstyrning och sekundjakt. Jagar man tid förlorar man tid. Stress, dålig arbetsmiljö och bristande vårdkvalitet blir följden. Allt fler kommuner inser det. Det visar bland annat två artiklar i Dagens Nyheter:

Äldreomsorgen är inte i första hand underbemannad, utan felbemannad. Det är vanligt att 30–40% av arbetstimmarna görs av tillfälligt anställda. Det ger inte en bra arbetsorganisation. Stor personalrörlighet försvårar att ha koll på ekonomin. Kontinuiteten för brukarna blir lidande. Timavlönade ska ersättas av tillsvidareanställda. Ordinarie personal ska vara sina egna vikarier. Alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. Vår erfarenhet är detta ofta går att genomföra inom ramen för befintlig budget.


Ett utvecklingsarbete behöver ske på varje arbetsplats genom dialog mellan chefer och medarbetare. Medarbetarna ska ges möjlighet att arbeta i små arbetslag. Då kan de planera arbetstiden och i dialog med brukarna komma överens om omvårdnaden. Alla äldre ska ha rätt till en fast omsorgskontakt i såväl hemtjänst, äldreboende som gruppboende.

Ett nytt sätt att arbeta kräver nya idéer om hur man lägger schema. Dagens scheman bygger på en deltidsorganisation. En stor del av arbetet stressas fram under förmiddagarna. Att ersätta timavlönade med tillsvidareanställda och när fler vill arbeta heltid blir det fler timmar på schemat måndag till fredag och fler timmar på eftermiddagarna. Det skapar förutsättningar för ett jämnare arbetstempo och mer utrymme för aktiviteter med brukarna. Stressen minskar för medarbetare och de äldre. Bättre kontinuitet gör att personalen får chansen att jobba på ett smartare sätt. De får möjlighet att tänka efter före.


Delade turer och långa arbetspass under helger ger inte hållbara scheman. Reglerna om 11 timmars dygnsvila har i några kommuner utvecklat farhågor att man behöver anställa mer personal. Det är inte nödvändigt. I stället kan de förändringar som krävs leda till att man omvärderar rutiner för kvälls- och morgonarbete och får mer flexibla arbetssätt på köpet.


Det vi beskriver ovan kan i befintliga verksamheter ofta genomföras inom aktuella budgetramar. Utökade resurser som behöver tillföras kommer främst att gå till fler äldreboenden, hemtjänsttimmar, gruppboenden och dagverksamheter.

En stor kulturförändring kan inte kommenderas fram uppifrån och ner. Den kräver ett tydligt ledarskap som vågar utmana gamla förhållningssätt i hela organisationen. Ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är en viktig förutsättning. Nya roller för politiker, chefer och medarbetare behöver växa fram. Ledarskapet ska baseras på en förmåga att tänka strategiskt utifrån en helhetssyn och genom dialog göra medarbetarna medansvariga. Detta är ingen quick-fix. Den organisation som är uthållig kommer att lyckas.


För mer information kontakta:

Lars-Åke Almqvist 070-67 111 56

Eleonora Gustavsson Kihlberg 070-730 34 23

Conny Ohlsson 070-676 10 54

Lena Eriksson 070-331 74 13

Michael Stiglund 070-639 39 25

Harriet Krantz 070-601 48 85

コメント


bottom of page