top of page

Rapport om Corona och äldreomsorgen

Coronapandemin innebär att våra sätt att tänka, samarbeta och lösa problem utmanas. Det gäller inte minst inom den offentliga sektorn. Sverige har en decentraliserad samhällsstruktur, som skiljer sig från många andra länder. Vi har ett system med fristående myndigheter och statsråd med begränsade möjligheter att detaljstyra i en kris. Ansvaret för viktiga samhällsfunktioner ligger hos regioner och kommuner. Regeringen kan främst styra genom budget, tillsätta myndighetschefer, genom regleringsbrev och direktiv.


Samhällsutvecklingen har lett till att vi människor är allt mer ömsesidigt beroende av varandra. Därför är det också viktigare att vi respekterar varandras olikheter. Tempot i samhällsutvecklingen ökar hela tiden. Problem och utmaningar vi står inför blir allt mer komplexa. Det finns sällan enkla lösningar. Det är inte säkert att det räcker att göra antingen det ena eller det andra, utan ofta krävs att vi kan göra ett ”både och”.

Äldreomsorgen har hamnat i fokus genom att en stor andel av alla dödsfall har inträffat inom verksamheten. Det har funnits stora brister i tillgången till skyddsutrustning och i hanteringen av hygienrutiner. I många kommuner görs 30-40% av samtliga arbetstimmar av timavlönade. Det innebär en stor personalrörlighet och en dålig kontinuitet mellan personal och brukare. Samma gäller i privata vårdföretag.


Vårt decentraliserade samhällssystem innebär många fördelar. Problem kan lösas så nära som möjligt där problemen uppstår. Nackdelar är att det ofta uppstår långa beslutsprocesser, otydliga roller för ledarskap, beslutsfattande och ansvar. Människors förtroende och tillit till politiker och myndigheter beror i hög utsträckning på den offentliga sektorns förmåga att leverera det som förväntas.


Coronapandemin utmanar oss som tror på att en fungerande vård och omsorg är grunden för en bra samhällsutveckling. Vi behöver reflektera över hur hela samhällsorganisationen bör utvecklas för att bättre möta medborgarnas behov både i vardagen och i olika krissituationer.


Alamanco ska genom ett utvecklingsarbete tillsammans med Arenagruppen och Kommunal belysa dessa frågor utifrån två perspektiv:

 • En översyn på ”makronivån”. Regeringens styrning av statliga myndigheter. Indelning i och samarbete mellan olika myndigheter. Styrning, samverkan och ansvarsfördelning mellan stat, regioner och kommuner.

 • En översyn på ”mikronivån”. En översyn av hur kommunerna leds och styrs med inriktning främst med inriktning på äldreomsorgen.

Här anges några områden som utvecklingsarbetet bör omfatta inom respektive område:


Makronivån

 • Hur kan regeringens förmåga att leda och styra utvecklas?

 • Hur ska ansvarsfördelning och samarbete mellan regering och myndigheter utvecklas?

 • Hur mäta resultat i statlig verksamhet?

 • Hur ska indelning av och samarbete mellan myndigheter utvecklas?

 • Vilken roll ska alla de samordnare ha som inrättats för att främja samarbetet mellan olika myndigheter?

 • Vilka verkställande befogenheter ska en statlig myndighet ha?

 • Hur utveckla roll- och ansvarfördelning mellan stat, regioner och kommuner?

 • Hur skapa en bättre krisberedskap i samhället? Krisorganisation? Beredskapslager för medicin, skyddsutrustning och teknisk utrustning?

Mikronivån

 • Hur utveckla styrning, samarbete och resursfördelning mellan stat, regioner och kommuner för att utveckla äldreomsorgen?

 • Hur utveckla rollfördelning och ansvarsfördelning inom kommunerna mellan politiker och tjänstemän?

 • Vilka förändringar kan komma att krävas i Kommunallagen för att tydliggöra denna rollfördelning?

 • Hur mäta resultat i kommunal verksamhet?

 • Hur utveckla ledarskap, styrning och organisation av äldreomsorgen så att verksamheten får rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet med hög personalkontinuitet, hög omvårdnadskvalité samt bra arbetsmiljö?

 • Hur utveckla budgetprocessen för att stödja en sådan utveckling?

 • Hur höja kommunernas kompetens i hälso- och sjukvård?

 • Vilka förändringar kan komma att krävas i hälso- och sjukvårdslag och socialtjänstlag?

 • Göra ett antal fallbeskrivningar på verksamheter inom särskilt boende och hemtjänst som klarat utmaningarna med Corona därför att de har ett tydligt ledarskap, en stabil personalsituation och genomtänkta arbetsrutiner för omvårdnaden om brukarna.

Arbetet inleds med att Alamanco under april-maj genomför intervjuer med chefer och medarbetare i sex kommuner inom den kommunala äldreomsorgen. All ledning och styrning inom i offentlig sektor ska leda till att verksamheter som sker i direkt kontakt med medborgarna får rätt förutsättningar att utföra ett bra arbete. Därför bör arbetet utgå ifrån ett underifrånperspektiv och arbeta sig uppåt i de olika ledningsstrukturerna för att kunna utveckla en helhetssyn.
För information kontakta:

Lars-Åke Almqvist tel.: 070 – 67 111 56

Conny Ohlsson tel.: 070- 676 10 54

Lena Eriksson tel.: 070- 311 74 13

コメント


bottom of page