top of page

FRI TID, små arbetsgrupper med kontaktmannaskap ger individanpassad omsorg i Västervik

Kommunen har sedan 2015 jobbat aktivt med att införa Heltid som norm. Man har arbetat för att ge personalen möjlighet att kunna välja att arbeta heltid. Det innebär att man kunnat minska den tillfälligt anställda personalen och i stället ha fler tillsvidareanställda. Genom att ersätta frånvaron med s.k. resurstid så minskade personalrörligheten och man skapade en bättre kontinuitet. Resurstid innebär att tillsvidareanställda ersätter frånvaro i stället för att använda t.ex. timavlönade. De tillsvidareanställda är sina egna vikarier.I maj 2016 träffade kommunen ett lokalt arbetstidsavtal med Kommunal om flexibel arbetstid som stöd för att kunna införa Heltid som norm. Genom avtalet kan medarbetarna välja mellan två olika modeller för hur man vill lägga sitt schema. Det ena sättet innebär att man välja en förläggning av s.k. fast resurstid. Det innebär att enhetschefen schemalägger i samråd med medarbetarna den del som överstiger enhetens behov som resurstid. Enhetschefen har möjlighet att lägga upp till 15% av alla medarbetares totala sysselsättningsgrad som resurstid. Den fasta resurstiden läggs in på schemat som resurspass för att täcka frånvaro på den egna arbetsplatsen eller en annan enhet. Resurspass ska meddelas senast kl. 16.00 dagen före passet. Om medarbetare ej erhållit resurspass arbetar den ett s.k. skuggpass som lagts in i schemat. Ett skuggpass innebär att man är övertalig och en personalförstärkning den dagen.


Det andra sättet innebär att medarbetaren själv kan förlägga sin resurstid som tillgänglig tid. Kommunen har ett dataprogram där medarbetarna kan lägga in sin tillgängliga tid och anmäla intresse för tillgängliga arbetspass.

Medarbetare har möjlighet att arbeta mer eller mindre resurstid under en schemaperiod. I avtalet finns regler om en s.k. timbank som innebär att en medarbetare kan ha mellan - 20 timmar och + 50 timmar som mest. Avstämning ska ske kontinuerligt och en årsavstämning ska göras den 31.12 eller vid närmast följande ny schemaperiod varje år. Samtliga medarbetare som omfattas av avtalet erbjuds en heltidsanställning. Genom att man redan minskat personalrörligheten så kunde man hantera Coronasmittan på ett effektivt sätt redan ifrån början.


Kommunens äldreomsorg är organiserad i geografiska områden. Varje område har ansvar för särskilt boende, hemtjänst o daglig verksamhet. Utvecklingsarbetet i Centrala Västervik skiljer sig från övriga områden i kommunen genom att man har kommit längre och mer konsekvent genomfört en organisation med små arbetslag och en schemaläggning med resurstid. Detta har haft stor betydelse för att kunna hantera utmaningarna utifrån pandemin.


Särskilt boende

Verksamheten inom säbo är organiserad i små arbetslag med ett tydligt ansvar för att vara kontaktman för ett litet antal boende. Syftet är att skapa en bättre kontinuitet i kontakten mellan personal och boende. Kontaktmännen utarbetar en genomförandeplan tillsammans med den boende. Genom att ha ansvar för ett mindre antal brukare blir det lättare att planera sitt arbete. Stressen minskar och det blir ett jämnare arbetsflöde under dagen. Genomförandeplanerna följs upp och utvärderas fortlöpande.

När utvecklingsarbetet inleddes 2015 var 40% av medarbetarna anställda på heltid jämfört med 86% 2023.


Hemtjänst

Hemtjänsten inom Centrala Västervik är uppdelad i fem enheter. Under arbetet med Heltid som norm utvecklades en ny arbetsorganisation. Små arbetsgrupper bildades bestående av 4 - 5 medarbetare. Totalt finns 30 små arbetsgrupper. Syftet är att öka kontinuiteten mellan personal och brukare, samt minska restiderna. Det är två kontaktmän i varje grupp, med två eller tre ersättare. Kontaktmannen utarbetar tillsammans med brukaren en genomförandeplan utifrån det biståndsbeslut som finns. Biståndsbesluten är inte tidsstyrda. 2017 infördes begreppet FRI TID. Kontaktmannen kommer överens med brukaren om hur omvårdnadsarbetet ska planeras. Det finns s.k. resurspass inlagda i schemat för att täcka frånvaron i den egna gruppen eller i någon annan grupp.

När utvecklingsarbetet inleddes 2015 var det enbart 28,4% som arbetade heltid i ett hemtjänstområde och 40% i ett annat. Idag är all ordinarie personal anställd på heltid, med några få undantag.

medansvariga. Detta är ingen quick-fix. Den organisation som är uthållig kommer att lyckas.För mer information kontakta:

Lars-Åke Almqvist 070-67 111 56 lars-ake.almqvist@alamanco.se


Områdeschef Annica Mässing 0490–255 396 annica.massing@vastervik.se

Comments


bottom of page