Den bästa arbetsplatsen

Alamanco har i en rad olika uppdrag genomfört utbildningar för samtalsledare som arbetat med metoden Visuell Dialog. Utifrån dessa erfarenheter har vi utarbetat ett nytt utbildningsmaterial ”Den Bästa Arbetsplatsen”. Materialet har tagits fram i samarbete med Institutet för Arbetsliv och utveckling.

 

Den Bästa Arbetsplatsen bygger på en samverkansmodell mellan arbetsgivare och medarbetare. Syftet är att skapa bästa möjliga arbetsplats utifrån de behov och förutsättningar som finns inom en verksamhet. En bra arbetsplats är bra för såväl kunder, medarbetare som för organisationen/företaget.

De flesta människor kan beskriva vad de gör i sitt arbete. Däremot är de ofta svårare att beskriva hur vi utför vårt arbete. Vi har inte lika klara och tydliga begrepp för att kunna prata om detta. Men det allra svåraste för många av oss är att förklara varför vi egentligen gör det vi gör. Vad är det egentliga syftet? Vilka är våra motiv och drivkrafter? Vilka attityder, förhållningssätt och värderingar styr oss.

Våra koncept

Det grundläggande i arbete med Den Bästa Arbetsplatsen

Hur bra en verksamhet fungerar bestäms av hur samarbetet fungerar på gruppnivå. Ett viktigt mål med Den Bästa Arbetsplatsen är att utveckla ett bättre samarbete. Det gör vi genom att använda metoden Visuell Dialog. Den tränar deltagarna att lösa problem och konflikter i verksamheten, istället för att ägna energi åt personliga konflikter. Förtroendet och tilliten ökar i gruppen. Deltagarna tränar sig i att ställa öppna frågor och lyssna på varandra.

 

Genom att utarbeta handlingsplaner går man från ord till handling

1. Nuläge: Gruppen samtalar om vilka förväntningar och farhågor som finns inför arbetet med den Bästa Arbetsplatsen. De kommer överens om vilka förhållningssätt man ska ha i förhållande till varandra under det kommande utvecklingsarbetet. Gruppen samtalar om vad som är gruppens uppdrag och vilken nytta man ska åstadkomma. Vilka är gruppens starka och svaga sidor?

2. Framtid: Gruppen skapar en vision om hur man vill att framtiden ska vara. Vilka förbättringar behöver göras? Vad ska vi sluta att göra? Vad ska vi bevara i det vi gör? Vad ska åtgärdas omedelbart?

3. Vägen dit: Det som behöver förbättras, vilket område handlar det om? Har vi arbetat med rätt perspektiv i vårt utvecklingsarbete? Vilka förbättringsförslag ska vi prioritera? Vilka förutsättningar kommer att krävas för att vi ska lyckas?

4. Handlingsplan: Gruppen utarbetar handlingsplaner för de förbättringsförslag som prioriterats. De formulerar mål, beslutar om aktiviteter, ansvarsfördelning, tidsgränser och utvärdering. Deltagarna samtalar om vilka utmaningar handlings-planen innebär för individ, grupp samt ledarskap och hela organisationen. De gör en bedömning av vad som händer om inget görs och vad som blir resultatet om man lyckas.

5. Uppföljning: Cirka fyra månader efter det att handlingsplanen arbetats fram genomför varje grupp en uppföljning. Gruppen samtalar om hur arbetet utvecklats, om handlingsplanen behöver kompletteras eller förändras. I Bästa Arbetsplatsen har fas 5 utformats så att arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillgodoses samtidigt med uppföljningsarbetet utan att ytterligare arbetstid behöver avsättas.

Vårt förslag till samtalsledarutbildning omfattar tre dagar. Målgrupp är chefer och medarbetare som utsetts att vara samtalsledare. Samtalsledarutbildningen genomförs med ca 20 -25 deltagare i varje kurs.

Under utbildningen får deltagarna möjlighet att praktiskt och teoretiskt träna (förbereda sig) i sin roll som process ledare, med tonvikt på metoden visuell dialog.

 

 

 

Läs mer om Den bästa arbetsplatsen här.

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se