top of page

KASAM - Mätaren ger en tydlig bild av hur en grupp fungerar...

KASAM-mätaren ger mått på stämningen, drivkrafterna och förhållningssättet i en grupp. På ett tydligt sätt visar den vad som krävs för att skapa utvecklingskraft. Alltså den kraft man behöver för att utveckla gruppens förutsättningar att må bra, trivas och prestera tillsammans.

Gruppens KASAM och indivdernas psykologiska handlingspositioner

Varje människa tolkar och uppfattar situationen på sitt eget sätt. Vår tolkning och inställning beror på många omständigheter, t.ex. tidigare efarenheter, informationoch förståelse, självförtroende och förmåga att hantera det vi är med om. Detta leder till att vi intar någon av de fem handlingspositionerna:

Högt arbets-KASAM, där individerna vet vad dom ska göra och har en positiv inställning till a som de upplever som begriplig, hanterbar och meningsfull. De har större motståndskraft när det gälleratt möta olika former av påfrestningar och behålla en god arbetshälsa

Medelhögt arbets-KASAM hos individer med en positiv inställning och ett följsamt förhållningssätt. De trivs och jobbar på utan att ifrågasätta.

Medelhögt arbets-KASAM där individernas tvekan gör att de inte agerar med full kraft. De efterlyser förtydliganden och egen ökad förståelse.

Medelhögt arbets-KASAM med ifrågasättande och kritiska individer som efterlyser argument för att kunna göra egna val och ställningstaganden såatt de blir motiverade att vilja verka med full kraft.

Lågt arbets-KASAM med individer som upplever arbetssituationen som ohållbar och påfrestande. Individerna agerar med nedsatt kraft och löperväsentligt ökad risk för arbetsrelaterad ohälsa och långtidssjukskrivning.

Gå!

OK!

Oklar!

Ändra!

Stopp!

Våra koncept

KASAM-mätaren ger unik och svårfångad information som visar hur individerna tänker och vad dom behöver för att komma till sin rätt, må bra och känna arbetsglädje. Mätningen genomförs via Internet från valfri dator. Det går fort och är enkelt att genomföra.Den ger ärliga och frimodiga svar eftersom man svarar anonymt och alla får komma till tals på sina egna villkor.Kontakta oss så berättar vi mer om vad du kan få ut av KASAM-mätaren och hur den hjälper er att skapa verklig utvecklingskraft.

Läs mer om KASAM här. 

(Broschyren är i PDF-format)

bottom of page